АЖИЛТНЫ АЖЛААС ГАРАХ ШАЛТГААН

Монгол ажилтнууд өөрсдийн алсын харааг байгууллагтайгаа бүрэн нийцүүлээгүй нь ажлын байраа орхих шалтгаан болдог.

Хувийн зорилгодоо төвлөрч ажилладаг: 62%
Дээрх ажилтануудын хариуцлагыг хамгийн сайн гишүүд үүрч байдаг: 21%

Энэ нь компаниуд төлөвлөлтдөө амжилттай хүрэхийн тулд үнэт цөм ажилтнууддаа зөв газраа ажиллаж байгаа гэсэн мэдрэмжийг төрүүлэхгүй байгаатай холбоотой юм. Хүний нөөцийн алдагдалд орох дээрх эрсдэлийг шийдвэрлэснээр:

  • Хүний нөөцийн эргэлт, ажлаас халшрах хам шинж, ажил таслалтаас үүдэлтэй зардал буурна,
  • Багийн гишүүдийн хариуцлага ажилтан бүрт жигд хуваарилагдах нь байгууллагын бүтээмж тогтвортой өсөхөд нөлөөлнө,
  • Байгууллагын гэнэтийн өөрчлөлтийн үед үүсэх ажилтны хямрал буурч, ажлын сэтгэл ханамж нэмэгдэнэ,
  • Ажилтны хувийн хөгжил, зохион байгуулалт, өөрийн удирдлагыг нэмэгдүүлж бодит зорилготой ажилтан бий болоход нөлөөлнө.

Эрсдэлийн тооцоолол хийх чадвар болон зөвлөх ур чадвар– тай мэргэжилтэн нь хүнээр үр өгөөжийг бий болгож жилдээ бүтээмжийг 30%-р нэмэгдүүлж, тэр хэрээр эрсдлийг бууруулах боломжтойг бид өнгөрсөн 3 жилийн хугацаанд харсан.

banner

Сэтгэгдэл

сэтгэгдэл