Сонгон шалгаруулалтын тест
Ажилтан сонгон шалгаруулалт бол хөрөнгө оруулалт юм.
Удирдлагын хөгжүүлэлтийн хөтөлбөр
Хүнтэй шууд харилцдаг мэргэжлийн онцлогоос хамаарч удирдлагын бүтээмжийн 65%-ийг сэтгэл зүйн хүчин зүйлс нөхцөлдүүлдэг
Борлуулалтын ажилтны хөтөлбөр
Борлуулалтын ажилтнууд яагаад сайн ажилладаггүй вэ?
Үйлчилгээний ажилтны хөтөлбөр
Үйлчилгээний ажилтнуудыг хэрхэн сайн ажиллуулах вэ?
Ажилтны бүтээмжийн судалгаа
Та өөрийн байгууллагын бүтээмжийн тархалтыг мэдэхийг хүсэж байна уу?
Ажилтны хөгжүүлэлтийн хөтөлбөр
Дэлхийд өрсөлдөх ажилтан бэлтгэхийн тулд дэлхийн хэмжээнд бодуулах хэрэгтэй.
Хүний нөөцийн мэргэжилтний хөтөлбөр
Хүний нөөцийн мэргэжилтний үйл ажиллагааны 80%-ийг зөвлөх ур чадвар бүрдүүлдэг.
Стратеги төлөвлөлтийн хөтөлбөр
Стратеги төлөвлөгөөг нэгдсэн байдлаар гаргах хөтөлбөр