МЭРГЭШСЭН БОРЛУУЛАГЧ

Борлуулалтын ажилтныг борлуулагчийн хэвшил бүрдүүлснээр мэргэшсэн борлуулагч болгох боломжтой.

Эрсдэл

Эн Пи Си энд Мандал-н 3 жилийн хугацаанд 3000 гаруй ажилтан, 300 гаруй удирдлагад хийсэн судалгааны үр дүнгээс харахад үйлчилгээний ажилтнуудын дунд дараах эрсдэлүүд байна.

37%
Борлуулагчдын 37% нь хамгийн өндөр борлуулалтын 2% болон түүнээс доош хэмжээний борлуулалт хийж байна.
50%
Нийт утсан борлуулалтын 50% нь харилцааны айдсаас болж бүтэлгүйтдэг.
25%
Одоогийн байгууллагын харилцагч нар нь боломжит шинэ харилцагч нарын зөвхөн 25% нь юм.
81%
Харилцагчийн сөрөг үйлдэлд 81% нь бууж өгдөг ба 55% нь байгууллагын бүтээгдэхүүн болон үйлчилгээг буруутгадаг.
33%
1 сарын турш өдөрт 1 ба түүнээс бага хуучин харилцагчтайгаа холбогддог. Дунджаар 3 борлуулагч тутмын 1 нь идэвхгүй.
59%
Борлуулагчдын 59% нь харилцагчаа ятгахаас зайлсхийдэг. Зөвхөн 5% мэргэшсэн борлуулагч (ур чадвартай)

шийдвэрлэх арга зам

Үйл ажиллагааны чиглэлийн дагуу мэргэшсэн ажилтныг бэлтгэх нь эрсдэлээс сэргийлэх, асуудлыг цаг алдалгүй шийдвэрлэх боломжийг бий болгоно

ХӨТӨЛБӨРИЙН ЗАГВАР

СУРГАЛТ

Сэтгэл судлалын шинжлэх ухаанд суурилсан хамгийн сүүлийн үеийн онол, туршилт, судалгаанд суурилсан мэдлэг.

ТРЕНИНГ ДАСГАЛ

Бодит ажил, амьдрал дээр учирдаг тохиолдууд (кейс) дээр бодох, бичих, дүгнэх, харилцан ярихад ашиглагдах аргачлал, хэрэглэгдэхүүнийг турших, өөрийн гэсэн аргыг бий болгон эзэмших үйл явц.

МИНИ ОНОШИЛГОО

Зорилтод асуултуудад хариулан өөрийн сэтгэл зүйн онцлог, ур чадвараа таних, ажил амьдралдаа тохиолдоод байгаа нөхцөл байдлыг зөв олж харан, дүн шинжилгээ хийж, цаашид хэрхэх алхамаа тодорхойлох боломж.

ГЭРИЙН ДААЛГАВАР / АЯН

Сургалтаас авсан мэдээллээ бататгах хувь хүний болон багийн даалгавар, олон нийтийн идэвхжүүлэх үйл ажиллагаа.

МЭДЭЭЛЭЛЖҮҮЛЭЛТ

Сургалтаас авсан мэдээллээ бататгах хувь хүний болон багийн даалгавар, олон нийтийн идэвхжүүлэх үйл ажиллагаа.

СУРГАЛТЫН АГУУЛГА

Дасгал Агуулга
 • Кэйс шийдвэрлэх даалгавар
 • Тайлан гаргах даалгавар
БОРЛУУЛАГЧ ДҮР

 • Борлуулагчийн гадаад төрх
 • Дуу хоолойны өнгө, биеийн хэлэмж
 • Утсаар борлуулалт хийх даалгавар
УТСАН БОРЛУУЛАЛТ

 • Мэдээлэл авах
 • Туууштай байдал
 • Борлуулалтын албаны нэгжийн төлөвлөгөө гаргах даалгавар
 • Төлөвлөх даалгавар
ЗОРИЛГЫН УДИРДЛАГА

 • Хувийн зорилгоо тодорхойлох
 • Тайлан болон төлөвлөгөө
Дасгал Агуулга
 • Эрсдэлийн тооцоолол гаргах даалгавар
ЭРЧ ХҮЧИЙН УДИРДЛАГА

 • Бодлын дасгал
 • Нэмэх болон хасах үйлдэл
 • Ятган үнэмшүүлэх даалгавар
 • Борлуулалтын даалгавар
НӨЛӨӨЛӨХ УР ЧАДВАР

 • Харилцааны үндэс
 • Идэвхитэй сонсолт
 • Ятган үнэмшүүлэлт
 • Үйлчлэх ур чадвар
 • Харилцагчаа судлах даалгавар
 • Хэрэгцээг тодорхойлох даалгавар
ХАРИЛЦАГЧИЙГ СУДЛАХ

 • Судалгаа хийх ур чадвар
 • Хэрэгцээг тодорхойлох загвар